• kontakt@fundacjaot.pl

 • +48501373433
Donacja

Służba w WOT

Od jesieni 2016 do Wojskowych Komend Uzupełnień (WKU) mogą zgłaszać się ochotnicy do Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT).

W WOT mogą służyć zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Można podpisać kontrakt na okres od 1 do 6 lat.

Jeśli w Twoim regionie nie rozpoczął się jeszcze proces tworzenia WOT,  lub rozważasz jeszcze decyzję służby wojskowej, zachęcamy do wstąpienia do lokalnych organizacji proobronnych.

Wymagania dla kandydatów do Wojsk Obrony Terytorialnej

 • obywatelstwo polskie,
 • zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • wiek co najmniej osiemnastu lat,
 • nie był karany za przestępstwo umyślne,
 • nie był przeznaczony do służby zastępczej,
 • nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału kryzysowego,
 • nie jest reklamowany od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przewidzianej do militaryzacji,
 • posiada wykształcenie:
  • co najmniej wyższe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów,
  • co najmniej średnie – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,
  • co najmniej podstawowe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych.

 

Powołanie do terytorialnej służby wojskowej może być również uzależnione od:

 • posiadania przez kandydata na żołnierza OT kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska służbowego;
 • posiadania orzeczenia wojskowej pracowni psychologicznej o braku przeciwwskazań do pełnienia służby na stanowiskach wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych;
 • złożenia wniosku wraz z ankietą bezpieczeństwa o przeprowadzenie właściwego postępowania sprawdzającego.

Pierwszeństwo w powołaniu do WOT mają

 • osoby zamieszkałe od przynajmniej 3 miesięcy w miejscu pełnienia służby,
 • byli żołnierze zawodowi,
 • członkowie organizacji proobronnych, które podpisały porozumienie o współpracy MON, posiadające rekomendację,
 • absolwenci klas mundurowych i szkół realizujących programy innowacyjne lub eksperymentalne przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa.

Korzyści

Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej to:

 • możliwość służby dla bezpieczeństwa Ojczyzny,
 • możliwość poznania rówieśników o podobnych zainteresowaniach, zawiązania przyjaźni,
 • możliwość zgłoszeń grupowych, które w miarę możliwości łączone w zespoły,
 • służba w pobliżu miejsca zamieszkania,
 • wysoki poziom szkolenia i dostęp najwyższej klasy sprzętu wojskowego.

Korpus oficerski

Na szkolenie do służby oficerskiej mogą zgłaszać się absolwenci następujących kierunków studiów: obronność i bezpieczeństwo państwa, zarządzanie kryzysowe, nauki społeczne, nauki humanistyczne, wychowanie fizyczne, edukacja i wychowanie, ekonomia.